گروهای نمایندگان

تاریخ مقاله: 1396/04/20  |  کد مقاله: 3

ارزیابی طبق این مدل در دو دسته از نمایندگان زیر انجام خواهد شد:

 

  • عاملین فروش