سطوح جایزه

تاریخ مقاله: 1395/02/05  |  کد مقاله: 4

امتیاز کسب شده توسط نماینده- از 1000 امتیاز

سطح جایزه کیفیت

بین 100 تا 250

تعهد به کیفیت

از 251  تا 300

اشتهار به کیفیت 1 ستاره

از  301 تا 400

اشتهار به کیفیت 2 ستاره

از  401  تا 500

اشتهار به کیفیت 3 ستاره

از  501  تا 600

تندیس برنز

از  601  تا 700

تندیس سیمین

بالای 700

تندیس زرین